OBCHODNÍ PODMÍNKY

„Tiketovací systém EDA“

I. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „EDA“

 • Služba „tiketovací systém EDA“ (dále jen “Služba”) umožňuje účastníkům ucelený dohled nad řešením všech úkolů a projektů, které v rámci provozu podniku probíhají. Služba je schopná nahradit sdílené dokumenty na síti, e-mailového klienta či ručně psané poznámky.

 • K datům Služby účastník přistupuje přes webové rozhraní pomocí veřejné internetové sítě (dále je Rozhraní). Data jsou uložena na serveru (úložišti dat) provozovaným společností Eurosat CS, spol. s r.o., IČ 63472210, DIČ CZ63472210, se sídlem Jamborova 25, Brno, 615 00 (dále jen „poskytovatel Služby“).

 • Služba umožňuje přehled o úkolech a projektech, sledování vývoje úkolů včetně jejich historie, zaznamenávání odpracované doby na úkolech, nastavování vlastních statusů a tagů, vytvoření helpdesku pro komunikaci se zákazníky a mnoho dalších.

II. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB

 • Poskytovatel Služby se zavazuje poskytnout účastníkovi Službu sestávající z aktivace účtu na serveru.

 • Poskytovatel Služby bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávek.

 • Pokud účastník zruší Službu nebo poskytování této Služby bude pozastaveno z důvodů nevyrovnaných závazků na straně účastníka, poskytovatel Služby není povinen umožnit účastníkovi editaci či kontrolu provádění úkolů účastníka za dobu využívání Služby, umožní mu však jednorázový export dat.

 • Poskytovatel Služby není odpovědný za výpadky Služby, které vzniknou v důsledku výpadku internetového spojení.

 • Poskytovatel Služby se zavazuje zpřístupnit rozhraní Služby uživateli po zaplacení předplatného. Rozsah zpřístupněných služeb rozhraní je specifikován při zakoupení předplatného. Doba zpřístupnění je dána délkou zakoupeného předplatného, které je počítáno na tzv. „člověko/měsíce“, kdy je posuzovanou a účtovanou komoditou počet osob užívajících službu a počet měsíců, po které je služba využívána.

 • Po zakoupení předplatného na další období je přístup ke Službě obnoven v rozsahu nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná běžet následujícím dnem bezprostředně po vypršení předplatného předchozího, nedohodne-li se účastník výslovně jinak.

 • Poskytování služby bude automaticky ukončeno ve 24:00 hodin posledního dne předplatného.

III. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA

 • Účastník Služby se zavazuje, že neprovede žádný úkon a ani nebude používat Službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura poskytovatele Služby.

 • Účastník Služby bere na vědomí, že je mu Služba dle těchto podmínek poskytována jako konečnému klientovi, a že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele Služby tuto Službu poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám.

 • Aktivací Služby souhlasí účastník Služby s podmínkami, za nichž je Služba poskytována.

IV. PLATNOST A ÚČINNOST AKTUÁLNÍ NABÍDKY

 • Rozsah aktuální nabídky a cena Služby „EDA“ může být podle potřeby měněna nebo rušena. Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného.

 • Aktuální informace o Službě jsou zveřejňovány na adrese www.edasystem.cz nebo na adrese www.eurosat.cz.

V. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • Poskytoval Služby zpracovává v rámci poskytování Služby následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a případně všechny další osobní údaje, které uživatel do Služby uloží.

 • Poskytovatel Služby je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem udržení funkčnosti služby.

 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich digitální uložení do databáze poskytovatele Služby, případně jejich zobrazení oprávněnou osobou při asistenci s nastavením systému či obdobnou aktivitou. Osobní údaje do systému zadává účastník Služby.

 • Veškerá data poskytovatel Služby uchovává po dobu, kdy je účet účastníka aktivní a vymaže je 24 měsíců po deaktivaci účastníka. V případě sporu (soudního či rozhodčího řízení) má poskytovatel Služby právo na výmaz dat až po pravomocném ukončení sporu.

 • Poskytovatel Služby neposkytuje osobní údaje bez písemného souhlasu účastníka Služby třetím osobám, s výjimkou těch případů, kde tuto součinnost ukládá zákon.

 • Poskytovatel Služby není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím autorizačních údajů uživatelem třetím osobám.

 • Při zpracovávání osobních dat poskytovatel Služby dodržuje platné právní předpisy – především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Uživatel může uplatnit práva subjektu údajů (právo na přístup a opravu, na výmaz, vznést námitku, na omezení zpracování, na přenositelnost) nebo se dotázat na nejasnosti na adrese dpo@eurosat.cz.